: Îáúÿâëåíèÿ î èçìåíåíèÿõ â ðàñïèñàíèè çàíÿòèé!!!  ( 19692 )

0 2 .

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Ñåãîäíÿ (3-ãî ìàÿ) çàíÿòèå âçðîñëîé ãðóïïû â Õðóñòàëüíîì â 20:30. Íå ïðîïóñêàåì!!!
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gasparzinho

 • Muzenza Ìîñêâà
 • Ïîëüçîâàòåëü
 • ***
 • : 66
 • Êàðìà: +0/-0
Ïðèâåò! ß íà ìàéñêèõ êàíèêóëàõ ñ äåòüìè. Áóäó íà çàíÿòèÿõ 12-ãî.
Êàê ñúåçäèëè?

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
ËÅÒÍÅÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ!

Ñ ïåðâîãî èþëÿ îáíîâëåíèå ðàñïèñàíèÿ â ãðóïïàõ Áàðàíîâà Ñåðãåÿ.
Îòìåíÿþòñÿ çàíÿòèÿ âñåõ äåòñêèõ ãðóïï. Çàíÿòèÿ áóäóò âîçîáíîâëåíû âî âòîðîé ïîëîâèíå àâãóñòà.
Çàíÿòèÿ âçðîñëîé ãðóïïû â ËÊ «Õðóñòàëüíûé» â èþíå áóäóò ïðîõîäèòü ïî ðàñïèñàíèþ:
— âòîðíèê ñ 20:30 äî 22:30
— ÷åòâåðã ñ 20:30 äî 22:30
(Âðåìåííî îòìåíåíî ïÿòíè÷íîå çàíÿòèå)
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Ëåòíèå êàíèêóëû!!!
« #33 : 13 2013, 17:54:11 »
ËÅÒÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!!!

Ñ 15 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà — êàíèêóëû âî âñåõ ãðóïïàõ Áàðàíîâà Ñåðãåÿ! Îòäûõàåì, íàáèðàåìñÿ ñèë.
Çàíÿòèÿ âî âçðîñëûõ ãðóïïàõ â ËÊ «Õðóñòàëüíûé» âîçîáíîâëÿþòñÿ ñ 15-ãî àâãóñòà (÷åòâåðã).
Çàíÿòèÿ â äåòñêèõ ãðóïïàõ â áàññåéíå «Þíîñòü» íà óë. Áàêóëåâà âîçîáíîâëÿþòñÿ ñ 16-ãî àâãóñòà (ïÿòíèöà).
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Ñ 15 àâãóñòà äî 1 ñåíòÿáðÿ çàíÿòèÿ âçðîñëîé ãðóïïû â ËÊ «Õðóñòàëüíûé» áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 20:30 äî 22:30. Ïÿòíè÷íûå çàíÿòèÿ äî ñåíòÿáðÿ ïðîâîäèòüñÿ íå áóäóò!
Çàíÿòèÿ äåòñêèõ ãðóïï â ñóááîòó (17 àâãóñòà ñ 14:30 äî 15:30) è â âîñêðåñåíüå (18-ãî àâãóñòà ñ 18:00 äî 19:00) áóäóò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: óë. Àêàäåìèêà Âîëãèíà ä.33 «Ñîþç-Ñïîðò» çàë áîêñà. Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ çàíÿòèé ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ! Ñ ñåíòÿáðÿ çàíÿòèÿ âîçîáíîâÿòñÿ â áàññåéíå «Þíîñòü»(óë. Áàêóëåâà, ä.5)
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
 ñóááîòó 24-ãî àâãóñòà, çàíÿòèå äåòñêîé ãðóïïû â Ñîþç-Ñïîðòå íà óë.Âîëãèíà ä.33 â 13:00 (Çàë åäèíîáîðñòâ)
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
 ñóááîòó, 31-ãî àâãóñòà, äåòñêèå çàíÿòèÿ ïî êàïîýéðå âîçîáíîâëÿþòñÿ â áàññåéíå Þíîñòü(óë.Áàêóëåâà ä.5) Ìëàäøàÿ ãðóïïà(5-8ëåò) ñ 11:30, ñòàðøàÿ(9-12ëåò) ñ 13:30.
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
 âîñêðåñåíüå, 1 ñåíòÿáðÿ, çàíÿòèÿ äåòñêèõ ãðóïï êàïîýéðû ïðîéäóò ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ â áàññåéíå Þíîñòü (óë.Áàêóëåâà, ä. 5, òàíöåâàëüíûé çàë)!
Ìëàäøàÿ äåòñêàÿ ãðóïïà - ñ 17:00 äî 18:00
Ñòàðøàÿ äåòñêàÿ ãðóïïà - ñ 18:00 äî 19:00
Îáùàÿ Ðîäà - ñ 19:00 äî 20:00.
P.S. Íà îáùåé Ðîäå æäó òàê æå ó÷åíèêîâ èç âçðîñëîé ãðóïïû!
« : 01 2013, 06:59:03 Gigante »
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Âíèìàíèå! Òðåíèðîâêà âçðîñëîé ãðóïïû â ËÊ Õðóñòàëüíîì â ïÿòíèöó 13-ãî ñåíòÿáðÿ íå ñîñòîèòñÿ. Ýòî çàíÿòèå ïåðåíîñèòñÿ íà ïîíåäåëüíèê 16-ãî ñåíòÿáðÿ.
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
 äåòñêèõ ãðóïïàõ çàíèìàþùèõñÿ íà óë.Áàêóëåâà ä.5 â áàññåéíå "Þíîñòü", äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà áóäåò äåéñòâîâàòü èçìåíåííîå ðàñïèñàíèå.

25-å àïðåëÿ (ïÿòíèöà):
17:00 - 18:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ äåòñêèõ ãðóïï

26-å àïðåëÿ (ñóááîòà):
12:30 - 13:30 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (êðîìå ñòàðøåé ãðóïïû!!!)
13:30 - 14:30 – Çàíÿòèå ñòàðøåé ãðóïïû

27-å àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå):
17:00 - 18:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (êðîìå ñòàðøåé ãðóïïû!!!)
18:00 - 19:00 – Çàíÿòèå ñòàðøåé ãðóïïû
19:00 – 20:00 – Ìóçûêàëüíîå çàíÿòèå è Ðîäà

2-å ìàÿ (ïÿòíèöà) - çàíÿòèÿ íå áóäåò!!!!!!!!!!

3-å ìàÿ (ñóááîòà):
13:30 - 14:30 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (ñòàðøàÿ ãðóïïà âêëþ÷èòåëüíî!)

4-å ìàÿ (âîñêðåñåíüå):
18:00 - 19:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (ñòàðøàÿ ãðóïïà âêëþ÷èòåëüíî!)

9-å ìàÿ (ïÿòíèöà) – çàíÿòèÿ íå áóäåò!!!!!!!!!!

10-å ìàÿ (ñóááîòà):
13:30 - 14:30 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (ñòàðøàÿ ãðóïïà âêëþ÷èòåëüíî!)

11-å ìàÿ (âîñêðåñåíüå):
18:00 - 19:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (ñòàðøàÿ ãðóïïà âêëþ÷èòåëüíî!)

16-å ìàÿ (ïÿòíèöà):
17:00 - 18:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ äåòñêèõ ãðóïï

17-å ìàÿ (ñóááîòà):
12:30 - 13:30 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (êðîìå ñòàðøåé ãðóïïû!!!)
13:30 - 14:30 – Çàíÿòèå ñòàðøåé ãðóïïû

18-å ìàÿ (âîñêðåñåíüå):
Äåòñêèå ñîðåâíîâàíèÿ – âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ óòî÷íÿåòñÿ!

23-ãî, 24-ãî è 25-ãî ìàÿ  - âñå çàíÿòèÿ îòìåíÿþòñÿ â ñâÿçè ñ ñåìèíàðîì âî Ôðàíöèè!!!

30-å ìàÿ (ïÿòíèöà):
17:00 - 18:00 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ äåòñêèõ ãðóïï

31-å ìàÿ (ñóááîòà):
13:30 - 14:30 - Îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï (ñòàðøàÿ ãðóïïà âêëþ÷èòåëüíî!)
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Ñ 29-ãî àâãóñòà(ïÿòíèöà) âîçîáíîâëÿþòñÿ çàíÿòèÿ äåòñêèõ ãðóïï â áàññåéíå "Þíîñòü" íà óë. Áàêóëåâà ä.5.

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé ñ 29-ãî ïî 31-å àâãóñòà:

29-å àâãóñòà(ïÿòíèöà) - 17:00-18:00 - îáùåå çàíÿòèå

30-å àâãóñòà(ñóááîòà) - 12:00-13:00 - îáùåå çàíÿòèå

31-å àâãóñòà(âîñêðåñåíüå) - 18:00-19:00 - îáùåå çàíÿòèå

Ñ íà÷àëà ñåíòÿáðÿ ðàñïèñàíèå èçìåíèòñÿ. Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè.
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Âíèìàíèå ðîäèòåëåé!!!

12-ãî äåêàáðÿ(ïÿòíèöà) îòìåíÿþòñÿ âñå çàíÿòèÿ â ãðóïïàõ çàíèìàþùèõñÿ â ËÊ"Õðóñòàëüíûé" è â áàññåéíå "Þíîñòü".

13-ãî äåêàáðÿ(ñóááîòà) îòìåíÿþòñÿ âñå çàíÿòèÿ â áàññåéíå "Þíîñòü"

14-ãî äåêàáðÿ(âîñêðåñåíüå) âñå òðåíèðîâêè è Ðîäà ãðóïïû â áàññåéíå "Þíîñòü" áóäóò ïðîõîäèòü ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí

Gigante

 • Monitor Gigante
 • Àäìèíèñòðàòîð
 • Âåòåðàí
 • *****
 • : 701
 • Êàðìà: +10/-1
Òðåíèðîâêè â 2015-ì ãîäó
« #42 : 08 2015, 18:23:20 »
Íà÷àëî çàíÿòèé âî âçðîñëîé ãðóïïå â ËÊ "Õðóñòàëüíûé" ñ 8-ãî ÿíâàðÿ(÷åòâåðã) ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.

Íà÷àëî çàíÿòèé â äåòñêèõ ãðóïïàõ â ËÊ "Õðóñòàëüíûé" ñ 14-ãî ÿíâàðÿ(ñðåäà) ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.

Íà÷àëî çàíÿòèé â äåòñêèõ ãðóïïàõ â áàññåéíå "Þíîñòü":

9-ãî ÿíâàðÿ(ïÿòíèöà) - 17:00-18:00 (îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï)

10-ãî ÿíâàðÿ(ñóááîòà) - 13:00-14:00 (îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï)

11-ãî ÿíâàðÿ(âîñêðåñåíüå) - 18:00-19:00 (Ðîäà â ýòî âîñêðåñåíüå îòìåíÿåòñÿ, áóäåò îáùåå çàíÿòèå äëÿ âñåõ ãðóïï)

Ñ 16-ãî ÿíâàðÿ òðåíèðîâêè â áàññåéíå "Þíîñòü" áóäóò ïðîõîäèòü ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.
«Îíè íå çíàëè, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ïðîñòî ñäåëàëè ýòî» Ì.Òâåí